• Nhảy múa

TP.HCM: 9 lượt Chủ tịch UBND cấp huyện bị hạ mức đánh giá, xếp loại